امشب حوالی ساعت 9دربرنامه کافه سوال که از شبکه دو پخش میشود در ارتباط با مسائل ارتباطی زن ومرد ، زناشویی وآشفتگیها وراه های سامان آن گفتگو خواهم کرد