لطفا به راحتی کنترل روانتان را ازدست ندهید.
مثال است که میگویند:
اگر کسی یک میلیارد وجه نقد د اشته باشد وبا یک اشتباه 700 میلیون ان را ازدست بدهد ودیگری با داشتن یک سپرده کم بانکی برنده 300 میلیون پول نقد بشود هر دویک مقدار پول دارند .
اما حال روحی این دو ادم اصلا به هم شباهت ندارد واین معنی کنترل روان بر متن زندگی ماست.
وما در نیمه دوم اکثر دارایی هایمان(نقدینگی،پست وجایگاه،فرزند وهمسر،...) به ناگهان کاهش ارزش میدهند ولی باید حواسمان باشد که مانده های آن هم برای بلوغ و شادی ما کافبست. والبته بستگی به این دارد که ما آماده ایم به جای دنبال کردن قدرت به دنبال اصالت بیشتر باشیم؟