سوالاتی که از طریق پاسخگویی وتحلیل ان میتوانیم نقشه راه تحول را کشف ومسیر برون رفت از مشکلات را طراحی کنید:

چه جاهایی حس میکنیدخودتان نیستید؟

کجاها هنگام تصمیم گیری دچار شک و تردید می شوید؟ برای رفع این حالت چه می کنید؟

تعدادی از باید ها و نبایدهای مرسوم در خانواده خود را بنویسید

فکر می کنید چرا روابط صمیمانه شما به تدریج مخدوش می شود؟

آیا تا بحال کاری برخلاف عرف خانواده یا جامعه انجام داده اید؟ چه حسی داشتید؟

دوست دارید در میان خانواده، دوستان و جامعه چگونه ظاهر شوید؟

از چه رفتارهایی خشمگین می شوید؟

صفات بدی که به خود نسبت می دهید کدامند؟ این صفات کجاها به نفع شما تمام شده؟

صفات خوبی که دیگران به شما نسبت می دهند کدامند؟پدر شما چه آرزوی برآورده نشده ای داشته است؟

مادر شما چه آرزوی برآورده نشده ای داشته است؟

آنها بر اساس آرزوهایی که بدانها نرسیده اند چه توصیه هایی به شما داشته اند؟

نظر شما راجع به این توصیه ها چیست؟

چگونه به این دیدگاه رسیده اید؟

بعد از پاسخگویی به سوالات بالا چند سوال کلیدی دیگر روند کارگاه به سمتی حرکت میکند که شما بتوانید شیوه تاثیرپاسخهایتان در شکل گیری قفلهای زندگیتان را کشف کنید وتا پایان کارگاه کم کم آینده روشنی را پیش روی خود ببینید.

جمعه 2خرداد ساعت3 الی 8 عصر مکان برگزاری برج میلاد سالن سعدی