وقتی در جمع غریبی گیر کردی وهیچ آشنایی هم نیامده ...
و تو وانمود میکنی که با موبایلت داری کارهای مهم وجدی انجام میدهی
چون تنها آشنای تو در جمع گوشی موبایلته