.
.
برای طی کردن مسیر کمال وبلوغ تمام این پک را باید زندگی کنید وهر جا ،جاماندید بدانید که این زندگی وتقدیر شما نیست که جامانده است بلکه این روان وروح شما است که مسیر را گم کرده است پس براساس این مدل به دنبال گام بعدی باشید .
مسیر سلوک برای کمال وبلوغ:
زخم
رنج
صبر
سفر به درون
کشف اکسیر
شفا
بلوغ