فشارهای زندگی امروزی که بر کارایی تاکید می کند از کودکی به ما آموخته که خودمون را با دیگران بسنجیم و مقایسه کنیم و مدام سعی کنیم خودمون رو بهتر کنیم.

بیشتر ما با این صدای ستمگر آشنا هستیم. این صداییه که ما درونیش کردیم و در روانشناسی اغلب اون رو "منتقد درونی" می نامیم. صدای این منتقد درونی...
ادامه مطلب: