برای خواندن مطالب روی نوشته ها کلیک نمایید

اگر از خودت خوشت نمیاد بچه‌ات هم از خودش خوشش نمیاد

احساس رضایت؛سرابی که هیچگاه به آن نمی‌رسیم

کمالگرایی، صدای ستمگر و منتقد درون و مانعی بر سر راه شخصیت شناسی...