پدیده لذت در نظام هستی چه جایگاهی دارد؟ پدیده رنج چطور؟


اگر کسی بتواند این دو را از درون خود حذف کند، چگونه موجودی در عالم خواهد بود؟ یا اینکه اگر این دو وضعیت را حذف کنیم هستی چه شکلی پیدا می کند؟