شکستن میله های قفس تنگی که از جنس  سربه و تو یه نقطه تو رو سفت و محکم نگه داشته و توان حرکت رو ازت گرفته

و...

پر کشیدن به سوی آبی گسترده آسمان دلت بهترین راه نجاته

برای به دست آوردن بال پرواز بی درنگ اقدام کن

http://tasmimgiri.com/Marketing/DetailsCurrent.aspx?ID=121132