یک فرصت ویژه جهت ثبت نام در کارگاه نقشه راه خودشناسی:
به مناسبت روز معلم شرایط ویژه به جای 30نفر دوم شامل حال 40نفر می شود .
به دلیل محدودیت ظرفیت برای اقدام به ثبت نام سریعتر به اینجا مراجعه نمایید