سهیل رضایی با آقای شعبانعلی که چهره ای شناخته شده در حوزه آموزش مهارتهای مذاکره است مصاحبه ای داشته است . این گفتگو به مناسبت روز معلم طراحی شده و حاوی نکات جالبی برای زندگی همه ماست .

ادامه+لینک فایل:

http://www.tasmimgiri.com/Marketing/DetailsNews.aspx?ID=241