چرا انسان نیاز دارد که احساس خوشبختی کند؟

مگر با این احساس چه بخشی از وجود خود را بازیابی می کند؟