دوشنبه در کلاس بیداری قهرمانان درون به آرکی تایپ جنگجو و جایگاه ان در روند زندگی پرداختم.
ویژگیهای جنگجو عبارت است از :
خواسته ای روشن
ذهنی متمرکز 
صاحب برنامه ای دقیق
اراده ای بزرگ برای نتیجه ساختن
روحیه بالا برای مقابله با مشکلات زندگی
تیزبینی برای شکار فرصتها
توان رقابت برا ی بدست آوردن فرصتهای محدود اجتماعی وکسب وکار
ایستادگی بالا در برابر شرایط نامساعد
تغییر دهنده زندگی خود ودنیای اطراف
...
واما ویژگیهای منفی وسایه ای آرکی تایپ جنگجو:
زور گو
کله شق
ذهنی که هرگز خاموش نمیشود وصاحب خود را راحت نمیگذارد
میل افراطی به مفید بودن وفعال بودن دائمی بدون درک سالم از محدودیت وخستگی
لجاجت وفدا کردن عمر برای اثبات میتوانم های بدون تاثیر در کیفیت زندگی
سیاه وسفید دیدن ادمها وزندگی وتند خویی در زمان قضاوت دیگران
گذر کردن از اخلاقیات برای بدست اوردن پیروزی به هر قیمت
لذت بردن از جنگیدن بدون توجه به انگیزه جنگ
...
به یاد داشته باشیم :مدام با خود تکرار کنیم که من مسول زندگی خودم هستم