شما باشید چی کار میکنید؟

به جایی تشریف برده اید (رستوران،فروشگاه،هتل و...) ونفری که مسول بخشی است که شما از آن خدمت میخواهید .برخورد مناسبی ندارد(به شما توجه کافی نمیکند ،در کار خود حرفه ای نیست،ترش رویی دارد )وشما احساس بدی از تعامل خود دارید.


حالا سوال:


1-آیا شما از او به مقام ارشد سازمانش شکایت میکنید وپی گیرانه موضوع را دنبال میفرمائید.


2- بی تفاوت از کنار قضیه میگذرید ودیگه به اونجا رفت وآمد نمیکنید ویا...