هیچ چیز در این دنیا اتفاقی نیست.

 

http://www.aparat.com/v/1TPkE