ترم اسطوره زنان را با دید شخصی هر فرد به زنانگی وجودش (ناخودآگاه فردی) آغاز کردیم.

دیدم بد نیست ناخودآگاه جمعی  ملت ها را در مورد زنانگی بکاویم . واکنش های فردی شما به این سخنان کهن می تواند زمینه یک گفت و گوی جمعی را در مورد زنانگی فراهم کند.

زن با لباس سفید به خانه مرد می آید و با کفن بیرون می رود

ایرانی

زن برای جیب مرد آفریده شده است.

فرانسوی

زن کسانی که او را دوست می دارند تحقیر می کند و کسانی که از او بدش می آید را دوست دارد.

اسپانیایی

زن، ثروت و اولاد زائید تقدیرند.

چینی

زن داری، غم نداری.

عربی

زن به رویت می خندد و گلویت را می برد.

انگلیسی

زن در آن واحد ٧٧ فکر در سر می پروراند.

روسی

زن و شوهر دعوا کنند، ابلهان باور کنند.

ایرانی