فقط انسانهای پخنه میدانند که بدست آوردن عددهای بزرگ مانند:پول ,دوست,لایک ؛کامنت,...)
هیچ مشکلی را ازما حل نمیکنند وفقط عددی تمام میشود وعددی دیگر اغاز!
این مائیم که به طور کامل تمام میشویم.
بخشی از کتاب نوازش روح

نویسنده:سهیل رضایی