برای پاسخ به سوالهای بنیادی درباره عشق :
عشق حقیقی چیست؟
چرا عشق در روابط ما به مرور کمرنگ وگاهی نابود میشود؟
آیا روشهای بروز عشق ما عاشقانه است یا نه؟
آیا درک ما از عشق ورزی دیگران سالم است یا نه؟
کدام وجه عشق است که درنهایت دوام خواهد داشت وکدام وجه است که میرا است وزور زدن برای نگهداشتن آن به روابط ما آسیب میزند؟
اگر نتوانیم دیگری را به درون عمیقترین بخشهای درون خودمیهمان کنیم میشود فهمید که ما هنوز آمادگی برای عاشقی نداریم.اما معنی وآدرس این درون کجاست؟وچه چیز مانع این میهمانیست؟
تکلیف این بازیهای تکراری در روابط انسانی ما چیست؟آشنایی خوب پیش میرود,عواطف قوی متولد میشود,دلتنگی ها پررنگ میشود,ندیدن ها به اشک وآه بدل میشود,اما چند وقتی بعد از عمیق شدن رابطه توقعات وارزیابی ها وپیش داوریها بازی را عوض میکند ومن رابطه را در درون آسیب خورده تخریب وتحقیر میکنم وبارها وبارها این بازی تکراری را بازی میکنم. شاید بازیگران بیرونی عوض شوند وصحنه تغییر کند اما واقعیت من ثابت است واین باعث عوض نشدن زندگی من میشود.
فکرنمیکنید وقت آن رسیده که به ماجراها وناکامیها ودلهره خود درباره عشق وروابط بنیادی زندگیمان سامان بدهیم؟
باورکنید که این ساماندهی برای زندگی شما وفرزندان واطرافیان شما نعمتی جاودان خواهد بود.لطف این لذت ومعرفت را ازخود دریغ نکنید حرفهای زیبا وپیشنهادات بی نظیری برای حضور محترم شما تدارک دیده ایم.
شروع دوره چهارشنبه همین هفته
اگر قصد همسفری دارید ما را با خبر کنید 88524100
ارادتمند ومیزبان وهمسفر شما سید سهیل رضایی