اگر استقلال را مدیریت نکنیم، به خودخواهی می رسیم و اگر مدیریت کنیم به اعتماد به نفس می رسیم.


اگر آزادی را مدیریت نکنیم و بحث شناختی به او ندهیم به ولنگاری
می رسیم و اگر مدیریت کنیم، به خلاقیت می رسیم که می تواند برای جامعه رهایی بخش باشد.