قدرت عشق زندگی ما را متحول می کند 
ولی جالب است که عشق در همه ازدواج ها در زمانی کوتاه فرومی ریزد . 
وقتی عشق را درست شناسایی نکنیم،عشق قدرت پیدا میکنیم . یعنی می گوییم:
• تو این طوری هستی در صورتی که باید اینطوری باشی 
• تو باید اخلاقت را درست کنی 
• تو باید اینگونه که من می گویم فکر و رفتار کنی


دوستان عزیز
دوره معمای عشق (بدون پیش نیاز) بجای امروز از چهارشنبه هفته بعد(3 اردیبهشت) شروع می شود.

به امید دیدار

رزرو:3-88524100