تازمانی که به سفردرونی نرفته ایم وبا زوایای مختلف درونیمان روبه رو نشده ایم اعتقادمان براین است که موانع موجود برسرراهمان برای هراقدام ، بیرونی هستند. همواره منتظریم تاشرایط دنیای بیرون برای اقدام فراهم شود.حال آنکه تا برخی احوالات وشرایط درونی ، شناخته و متحول نشوند تغییرات بیرونی میسرنیست. مهمترین دستاورد این دوره هابرای من یادگیری نحوه روبروشدن باترسهام وغلبه برآنهابود. پیش از این هر تصمیم واقدامی در هرزمینه ای برام نقطه ترس واضطراب بود واغلب تصمیم هام تا مدتها معوق میموند. من منکر موانع بیرونی نیستم .در این دوره (بیداری قهرمانی درون)به شیوه ای کاربردی می آموزیم منشأبسیاری از مسائل ترسناک و اضطراب آور و بسیاری از موانع، به ابعاد درونی وتجارب گذشته ی خودمان برمی گردد و وجود خارجی ندارند! وبا شناخت و مواجهه صحیح با آنها، این موانع از بین میروند. حتی مواجهه بابسیاری از موانع بیرونی نیز با یافتن نگرشی جدید سهولت می پذیرد.
این و بسیاری دستاوردهای دیگر باعث بهبودی مؤثری درشیوه و مسیر زندگیم شده.
نویسنده:خانم م.ا. از دانشجویان دوره بیداری قهرمان درون