.
.
.
گیر کار کجاست؟
چرا اقدامات فراوان من برای حل مسائلم خیلی زود به بن بست میخوره؟
چرا روابطم آغازی مناسب دارند اما در روند به شدت آشفته وتخریب میشود؟
من هنوز در زخمهای گذشته ام مانده ام وراهی برای عبور از آنها پیدا نمیکنم؟از کجا باید شروع کنم؟
اگر به خاطر ترس از دست دادن هنوز در شغل یا رابطه ای دوست نداشتنی گیر کرده اید وراه خروج درست را پیدا نمیکنید. 
اگر دچار زود باوری افراطی هستید ومدام از این آسیب دوباره وارد آسیب وزخم خوردگی جدیدی میشوید.
اگرایده های خوبی برای حرکت دارید اما شهامت اقدام برای عمل را ندارید.
اگر از درگیری با دیگران خسته شده اید واحساس میکنید وقت ایجاد یک تغییر اساسی در سبک زندگیتان فرا رسیده اما هنوز دست دست میکنید.
من برای شما پیشنهاد ویژه ای دارم که فقط همین یکبار شما فرصت استفاده از آن را دارید
دوره بیداری قهرمان درون آینه تمام قدی مقابل شما قرار میدهد که به گونه ای موجز وموثر به شما نشان خواهد داد که ریشه مشکل کجاست ومسیر حال آن نیز در کدام بخش روان شما نهفته است وبرای بیداری آن بخش چه باید کرد.
شما بعد از اعلام آمادگی برای حضور دردوره تستی دراختیارتان به شکل آنلاین قرار میگیرد که با قدرت تمام عمق وجود شما را خواهد کاوید وپیشنهادات نابی هم به شما خواهد داد.
وما درروند 8 جلسه تک تک بخشهای تست را براشما تحلیل کرده وکنار شما برای مسیر یابی درست ابزارهایی را قرار خواهیم داد.
لازم به ذکر است این آخرین دوره ای خواهد بود که این محتوی به شکل دوره ای وهفته ای یک روز در دوشنبه ها برقرار خواهد شد.
برای ثبت نام ودسترسی به این تست فوق العاده موثر با تلفن 88524100 بخش ثبن نام دوره ها تماس بگیرید.
از دوستانی هم که این دوره را گذرانده اند دعوت میکنم تجربه خود را برای استفاده دیگران زیر پست بنویسند.