سلام این روزها دارم به زندگی وگذشته خود مرور میکنم واز خودم سوال میکنم چرا برخی از روزها عالی وپربرکت بوده وبعضی روزها بیایانی وخشک وتلخ بوده ازخودم میپرسم کدام روزها را دوست دارم اگر صادقانه بخواهم برای شما بگویم قطعا پاسخم بسیار غیر قطعی وپرتردید است چرا که در روزهای سخت وتلخ آموخته ام ودر روزهای شیرین وپربرکت اززندگی لذت برده ام اما یک چیز را به قطعیت رسیده ام وآن هم اینست که: ماالزاما به همه اهداف وآرزوهای خود نمیرسیم