اگر ندانیم امروز کجا هستیم و فردا کجا خواهیم بود و اگر تصویر واضحی از امروز و آینده مان نداشته باشیم.
بلا تردید زندگی ما در یک بلا تکلیفی به سر میبرد.
دوره هدفگذاری فرصتی است که شفافیت هدفهای آینده ما را با وضوح بیشتری به ما نشان خواهد داد.
شرایط کارگاه:
تعداد جلسه:یک جلسه
جمعه 16 اسفند1392
ساعت برگزاری:14 الی 20
مدرس: سید سهیل رضایی

تلفن تماس:3-88524100