تجربه عشق واقعی ، زندگی رضایمندانه و شجاعت و دلیری یافتن در زندگی حاصل و دستاورد کسانی است که در دوره سایه ها تاکنون شرکت کرده اند .
آخرین لحظه ثبت نام در کارگاه سایه که امروز ساعت 2 اجرا می شود اکنون است با شماره 3-88524100 تماس بگیرید .