پیامدهای غفلت از توجه به تعیین هدف در زندگی ام کدامند؟
آن چیست که به خاطرش زنده ام ؟
درزندگی واقعی روزمره در پی چه کاری هستم؟
فرق زندگی با هدف و زندگی بدون هدف در چیست؟

درکارگاه 16 اسفندبه گفتگو درباره اهمیت هدفگذاری و راههای تعیین هدف مناسب در زندگی خواهم پرداخت.

تلفن تماس:3-88524100