دوستان جمع شدن جلوی تالار به اندازه مهندسی کردن شاخص میتونه به روند منطقی وحقیقی لطمه بزند.
واقعیت اینه که تا اینجا فعلا ادمهایی که مهر ماه به بعد وارد بازار شده اند درزیان هستند وقبل تر از این هرکی وارد شده هنوز وارد زیان نشده .
بنابراین ورودیهای مهر هم باید چند ماهی دندون روی جیگر بگذارند تا با یک دید میان مدت بتونند به فضای امنتری دست پیدا کنند. وعزیزانی هم که در سود بودند میزانی از سود خود را ازدست داده اند .
پس خواهش میکنم ازفشار برای تولید سود دست بردارید که برای درک روند بازار سراسر اسیب است.
اگر خوب نگاه کنید هیچ خطر استراتژیکی بازار را تهدید نمیکند واگر بازی حقوقی های پتروشیمی تمام شود بازار چند وقتی زمان میبرد تا اعتماد دوباره را بدست اورد وبعد دوباره استارت پرسرعت ان زده خواهد شد.
پس لطفا از خیره شدن به مانیتورها دست بردارید وکمی سراغ خرج کردن ولذت بردن بروید تا دوچیز را به خود یاد اوری کنیم:
1- پولها وفرصتها امانتند وهیچ قول بلند مدتی به ما نمیدهند پس مدام لذت بردن از زندگی را به تعویق نیاندازید.گاهی هم کتاب جوک بخوانید وفیلم کمدی ببینید تا به خودتان یادآوری کنید ارزانتر از انچه فکر میکردید میتوانید شاد زندگی کنید.
2-هیچ وقت بورس را به عنوان شغل اول خود انتخاب نکنید چون در روزهای ریزش وخیزش شما هیچ کاره اید واین میتواند منشاء بی هویتی شما شود.
ارادتمند سهیل رضایی