دانشگاه ییل تحقیقاتی در سالهای 1970 تا 1990 روی 10000دانشجوی خود انجام داد که نتایج اش حیرت انگیز بود!!!
محققان پرسیدند چند نفر از شما برای 5 و10 و20 سال دیگر خود هدف دارید؟
تنها 100نفر در فرمها جواب مثبت دادند!
این نفرات را جدا کردند ودر فرم دوم از انها سوال کردند چند نفر از شما اهداف خود را مکتوب (به صورت مدل منظم نوشته اید)کرده اید؟
تنها سه نفر به این سوال جواب بله دادند!
محققان بیست سال این 100 نفر را ردیابی کردند ودر سال 1990با یک نتیجه شگفت انگیز روبرو شدند .!!!
انها در عین ناباوری دیدند: مجموع موفقیت آن سه نفر بیشتراز آن 97 نفر است!
حالا شما ببینید که این سه نفر چقدر از آن 9900 نفر جلوتر بودند.
این تحقیق باعث شد آموزشهای هدفگذاری در اکثر دانشگاه های معتبر به عنوان یک آموزش مطرح ومهم جدی گرفته شود.
امروزه علاوه بر مردم عادی شرکتهای بزرگ ومطرح جهان نیز روزهایی را به هدفگذاری وهدف نویسی میگذرانند.
کسانی که این کار را اصولی ودرست یاد گرفته و.برای یک سال آن را انجام داده اند از آن به عنوان معجزه هدفگذاری یاد میکنند وآن را به عنوان مهمترین وتاثیر گذارترین کار زندگی خود درحوزه فردی ،خانوادگی وشغلی میدانند.
امیدوارم شما نیز اماده به ایجاد یک تحول مناسب وجدی در زندگی خود باشید.
شک ندارم که در طول زندگی خود از 16 اسفندسال 92 به عنوان روزی فراموش نشدنی وتاثیر گذار یاد خواهید کرد.
سید سهیل رضایی:ارادتمند وهمراه شما برای ساختن زندگی بهتر

چرا هدف نداریم؟
دانشگاه ییل تحقیقاتی در سالهای 1970 تا 1990 روی 10000دانشجوی خود انجام داد که نتایج اش حیرت انگیز بود!!!
محققان پرسیدند چند نفر از شما برای 5 و10 و20 سال دیگر خود هدف دارید؟
تنها 100نفر در فرمها جواب مثبت دادند!
این نفرات را جدا کردند ودر فرم دوم از انها سوال کردند چند نفر از شما اهداف خود را مکتوب (به صورت مدل منظم نوشته اید)کرده اید؟
تنها سه نفر به این سوال جواب بله دادند!
محققان بیست سال این 100 نفر را ردیابی کردند ودر سال 1990با یک نتیجه شگفت انگیز روبرو شدند .!!!
انها در عین ناباوری دیدند: مجموع موفقیت آن سه نفر بیشتراز آن 97 نفر است!
حالا شما ببینید که این سه نفر چقدر از آن 9900 نفر جلوتر بودند.
این تحقیق باعث شد آموزشهای هدفگذاری در اکثر دانشگاه های معتبر به عنوان یک آموزش مطرح ومهم جدی گرفته شود.
امروزه علاوه بر مردم عادی شرکتهای بزرگ ومطرح جهان نیز روزهایی را به هدفگذاری وهدف نویسی میگذرانند.
کسانی که این کار را اصولی ودرست یاد گرفته و.برای یک سال آن را انجام داده اند از آن به عنوان معجزه هدفگذاری یاد میکنند وآن را به عنوان مهمترین وتاثیر گذارترین کار زندگی خود درحوزه فردی ،خانوادگی وشغلی میدانند.
امیدوارم شما نیز اماده به ایجاد یک تحول مناسب وجدی در زندگی خود باشید.
شک ندارم که در طول زندگی خود از 16 اسفندسال 92 به عنوان روزی فراموش نشدنی وتاثیر گذار یاد خواهید کرد.
سید سهیل رضایی:ارادتمند وهمراه شما برای ساختن زندگی بهتر

ثبت نام:3-88524100