فعالیت هایی که از هدف ناشی می شوند ، باری بر دوش ما نمی گذارند . بین چیزی که می خواهیم انجام دهیم و چیزی که فکر می کنیم به عهده ماست ، نوعی هماهنگ هست . به کمک هدف رشد می کنیم ، چون از یک طرف با خودمان روراست تر می شویم و از طرف دیگر از آگاهی هایی که به طور طبیعی مارا به کار وا می دارند آگاه تر می شویم . باید صادقانه اعتراف کنیم که هدف ما به هیچ وجه چیز خاصی نیست . این مهم نیست که هدف من مهم تر است و یا هدف شما ، بلکه مهم این است که چیزی داشته باشیم که از آن مراقبت کنیم

تاریخ برگزاری کارگاه: 16 اسفند 92

ساعت کارگاه :14 الی 20

مبلغ سرمایه گزاری : 150000 تومان