کارگاه با صحبت راجع به خواسته افراد از ازدواج آغاز شد.
سپس خانم ها راجع به مرد ایده آل شان برای ازدواج و خصائص آنها گفتگو کردند و بعد از آن آقایان راجع به زن ایده آل شان برای ازدواج و خصائص شان صحبت نمودند.

در ادامه گفتگوها با یک جنجال مواجه شد و موضوع اصلی این جنجال نظر آقایان بود. آنها بر این عقیده بودند که خانم ها باید کار و درآمد داشته باشند در حالی که خانمها به این مسئله اعتراض کرده و مدتی راجع به این قضیه بحث شد.
سپس صحبت بر سر درک متقابل طرفین مطرح شد و با سوالات بیشتر فهمیدیم که شرکت کنندگان تعریف دقیقی از این موضوع ندارند.
بعد از آن به توضیح ده اشتباه رایج در انتخاب همسر پرداخته شد:
1. انتخاب بر اساس زیبایی و جذابیت خیره کننده
2. انتخاب بر اساس موقعیت اجتماعی بالا
و ...

در ادامه به توضیح 7 مرحله نزدیک شدن به پروسه ازدواج مناسب پرداختیم:
1. شناخت خود، نیازها، و آسیب های ناشی از سایه ها و عقده ها و لزوم پرداختن آن
2. تعریف خواسته خود از ازدواج
3. تعریف زوج مناسب فرد
و...

و در انتها....
صحبت راجع به تیپ شناسی و بازکردن مفهوم تفاوتهای شخصیتی و تاثیر آن در ایجاد درگیری ها و بروز تنش های ارتباطی

و ... در روز دوم به بحث و گفتگوی بیشتر راجع به این موارد خواهم پرداخت