ما چه بخواهیم چه نخواهیم بایدکامل باشیم; مسئله فقط بر سر این است
که آیا به طور آ گاهانه سایه را جذب میکنیم یا آن را با رفتاری عصبی بیرون
میریزیم/ جورج برناردشاوگفته که تنها جایگزین موجود در برابر عذاب,
هنر است/ یعنی یا ما باید از خلاقیتمان به صورت مراسم یا در دنیای 
نمادین استفاده کنیم یا با جایگزین آن یعنی توحش روبه رو شویم/
ترمیم هر نیمه دنیای شکسته وتکه تکه ما, باید از افرادی آغاز شود که
بصیرت و شهامت لازم برای مالک شدن سایه شان را دارند/ 
اگر ساز و کارهای فرافکنانه بشیرت به شدت سرگرم کار باشد هیچ چیزی در (( آن بیرون )) فایده ای نخواهد داشت . گرایش برای دیدن سایه خود در (( آن بیرون )) به صورت همسایه خود یا نژادی دیگر یا فرهنگی دیگر خطرناک ترین وجه روان انسان امروزی است . این امر در این قرن دو جنگ ویرانگر و خطر خرابی و نابودی کل دستاوردهای دنیای امروز ما را به وجود آورده است . همه ما جنگ را نکوهش می کنیم اما به طور جمعی به سمت آن پیش می رویم . هیولاهای دنیا نیستند که این بی نظمی ها را می آفرینند بلکه سایه جمعی که تک تک ما چیزی به آن افزوده ایم این کار را می کند .

کارگاه سایه ها 10 و 11 اسفند

88524100-3