معجزه نه بر خلاف قوانین طبیعت بلکه بر خلاف قوانینی که ما از طبیعت میدانیم و باور داریم رخ میدهید.

پیام نهایی ترم معنا و همزمانی