برای آدمی که شناگر نیست آب خطر مرگ دارد

حال به من بگوئید آن که غرق میشود مسئله دارد یا آب؟

سهیل رضایی