لطفا به زندگی دوقلو ادامه نده !قطعا تباه خواهی شد!!!!!
.
.
آدمهای فراوانی را دیده ام که مدام با حسرت تمام می گویند :
اگه اون موقعیت را آن سال از دست نداده بودم،میدونی الان چی میشد؟
اگه با اون ادمه ازدواج کرده بودم،میدونی الان چی میشد؟
اگه اون سال ورشکست نشده بودم،میدونی الان چی میشد؟
اگه بابا یا مامانم اون سال نمرده بود،میدونی الان چی میشد؟
اگه درسم را بهتر میخوندم،میدونی الان چی میشد؟
آگه سر کار قبلیم مونده بودم،میدونی الان چی میشد؟
اگه اون روزها اون خرید را انجام داده بودم،میدونی الان چی میشد؟
اگه یکی بود روزهای جوونی من را راهنمایی بهتری میکرد،میدونی الان چی میشد؟
همه این جملات نشان میدهد شما در یک زندگی دوقلو وموازی گیر افتاده اید که رابطه شما را بازندگی واقعی قطع کرده وباعث تباه شدن شخصیت وموقعیت زندگی اصلی شما میشود. از طرف دیگه زندگی دوقلو اثر تخریبی مهیبی روی زندگی زناشویی وتربیت فرزند شما می گذاره.
زودتر باتقدیرت رابطه بگیر وتدبیرت را برای حرکت های تازه امروزی به کار بگیر. یادت باشه موندن در یک زندگی دوقلو همیشه شما را درحال عدم رضایت قرار می دهد.
سهیل رضایی