به شما ربطی نداره پس بهتره دخالت نکنید!!!!
.
.
در اکثر مجامع وجلساتی که برای والدین برگزار میشود ومن سخنران ان هستم یک گله ومشکل همه جا تکرار میشود وعموما هم با حالت استیصال ودرماندگی مطرح میگردد
والدین گله میکنند که بچه ها درس نمی خوانندوهرآنچه را هم والدین در این ماجرا تذکر میدهمن فایده ای ندارد!
بنابراین حاضرند هرنوع خرجی بکنند تا یک نفر پیدا شود وکمی بچه آنها را نصیحت کند. اما واعیت اینست که هیچ راهی موثر تر از کنار گذاشتن کنترل درسی توسط والدین پاسخگو نیست!
والدین چون هیچ مهارت آموزشی ندارند در زمان پی گیری آموزشی عموما فشاری سنگین واضطراب آور ویا باج دهی انگیزه کش انجام میدهند که هردو توانائیهای دانش آموز را تضعیف میکند.
پس بهتر است کار آموزشی را به مدرسه ونظام آموزشی بسپارید وشما صرفا پدر ومادر فرزندانتان بمانید وبا این مسیر غلط بیش از این روابط خود وفرزندانتان را تخریب نکنید . پس بپذیرید مسولیت آموزشی وپیشرفت تحصیلی بچه ها به شما ربطی نداره پس بهتره دخالت نکنیم تا روابط خود را ازدست ندهیم.