فرزندانی که از پدر ومادر خود برای نحوه ارتباط انها با یکدیگر گله مند هستند .
ودر تحلیل نهائی احساس میکنند یکی از والدین مورد ظلم واقع شده
به شدت درناخودآگاه خودمستعدانتقام گرفتن هستند.واشتباها این انتقام را از همسر خود میگیرند!
درصورتیکه حواسشان نیست که همسر آنها دراین جریانها هیچ نقش وحضوری نداشته وقطعا از برخوردهای بی منطقی که با او میشود گیج وسردرگم است.