دوره ای که میتواند طعم وتاثیر ان عمری برای شما یادآورآغاز روزهای تحول باشد.
دوستان علاقه مند به آغاز دوره ها ی خودشناسی
روند دوره هایی که من تدریس میکنم با یک کارگاه یک روزه
6 ساعته آغاز میشود ،این کارگاه 15 آذر ماه برگزار میگردد.
که این کارگاه نگاهی به نقشه روان حاکم بر ذهن شزکت کنندگان می اندازد ،وبرای انها تبیین میکند که به طور ناخوداگاه چه سبک زندگی را انتخاب کرده اند واین سبک چگونه میتواند عامل تولید فرصتها وآسیب ها زندگی آنها باشد. واز سوی دیگر پیش از ورود به دوره به صورت انلاین تستس از شما گرفته خواهد شد که درروز جمعه تحلیل ان کمک بزرگی به درک اتفاقات رخ داده در زندگی وروابط شما خواهد کرد . من معتقد نیستم که این دوره معجره میکند تنها اعتقادم این است که کمک میکند بار اضافه برای زندگی برنداریم وبار اضافه ای هم برای زندگی دیگران نباشیم چنانچه سوالی درباره شرکت درکارگاه برای شما پیش امد پاسخگویتان خواهم بود.برای اطلاعات بیشتر با تلفن 88524100