باز هم اینجا شب نیست!سه شنبه شب

امشب در برنامه انجا شب نیست رادیو جوان حوالی ساعت 12 ونیم تا 1 ونیم میهمان خواهم بود ودرباره زندگی و کتاب ،وهمچنین کتاب خودم"نوازش روح "گفتگو خواهم کرد