شغل مناسب شما؟
.
چهارشنبه عصر در دانشگاه الزهراء سخنرانی خواهم داشت درباره شغل مناسب شما
.
مباحثی که به آن میپردازم:
1-چرا بیکاری زیاد است؟
2-اشتباهات رایج درانتخاب شغل؟
3-ویژگیهای مشاغل آینده ساز وآینده سوز
4-وای به حال کسانیکه زندگی میکنند برای فقط لقمه ای نان وبیمه
5-یک شرکت خوب را چگونه بشناسیم وخود را به ان نزدیک وبا انها همکاری آغاز کنیم بدون اینکه انها آگهی استخدام داده باشند؟
6-سه خدمتی که یک انتخاب خوب شغلی به ما میتواند هدیه دهد.
7- برای فروش توان خود مذاکره کنید ونه زمان خود
8-راه اشتباهی که همه میروند وشما هم قطعا خواهید رفت