امروز عشق را دیدم...

از کنار مردمی که پرمشغله بودند ، بی تفاوت گذشت.

امروز عشق را دیدم                                                              
از کنار والدینی که حوصله ندارند گذشت
امروز عشق را دیدم
از کنار معلمی که منتظر آخر برج بود گذشت
امروز عشق را دیدم
از کنار ماشینی که پرگاز به سمت ویلای خود می رفت گذشت
امروز عشق را دیدم
از خانه زوجی که به هم دروغ می گفتند تا دعوا نکنند بیرون زد و رفت .